Efnahagsreikningur

Efnahagsreikningur 31. október 2022
 Skýringar 31.10.2022 31.10.2021
Eignir
Fastafjámunir 1.6
Áhöld, vélar og tæki …………………………. 13.100.396 1.169.183
Golfbílar ………………………………………… 4.125.828 4.584.254
Borhola …………………………………………. 15.962.339 16.309.346
33.188.563 22.062.783
Veltufjármunir
Viðskiptakröfur ………………………………… 23.450.394 18.911.676
Birgðir, endursöluvörur ………………………. 6 4.132.496 3.224.170
Vallarvörubirgðir ………………………………. 5.131.680 2.901.860
Handbært fé …………………………………… 13 14.003.229 10.474.935
46.717.799 35.512.641
Eignir samtals 79.906.362 57.575.424
Eigið fé og skuldir
Eigið fé
Óráðstafað eigið fé …………………………… 14 50.585.305 34.820.953
Skammtímaskuldir
Ógr laun og launatengd gjöld ………………. 15 14.569.364 15.450.308
Ýmsar skammtímaskuldir ………………….. 16 10.584.318 7.304.163
 næsta árs afborganir langtímaskulda ……. 865.540 0
26.019.222 22.754.471
Langtímaskuldir
Landsbankinn v/véla …………………………. 17 4.167.375 0
 – næsta árs afborganir ………………………  (865.540) 0
3.301.835 0
Skuldir samtals 29.321.057 22.754.471
Eigið fé og skuldir samtals 79.906.362 57.575.424