Sjóðsteymi

Sjóðstreymi 1. nóvember 2021 til 31. október 2022
1.11.2021- 1.11.2020-
31.10.2022 31.10.2021
Rekstrarhreyfingar
Hreint veltufé frá rekstri:
Hagnaður (tap) ársins  …………………………… 15.764.352 10.029.051
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:
Afskriftir …………………………………………….. 2.856.082 1.323.501
18.620.434 11.352.552
Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur ….  (4.538.718)  (11.162.722)
Birgðir ……………………………………………….  (3.138.146)  (205.787)
Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:
Skammtímaskuldir ……………………………….. 2.399.211 4.401.488
 (5.277.653)  (6.967.021)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) 13.342.781 4.385.531
Fjárfestingahreyfingar
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum ….  (13.981.862) 0
 (13.981.862) 0
Fjármögnunarhreyfingar
Tekin ný langtímalán …………………………….. 4.860.000
Afborganir langtímaskulda ………………………  (692.625) 0
4.167.375 0
Hækkun á handbæru fé 3.528.294 4.385.531
Handbært fé í byrjun tímabils ………………….. 10.474.935 6.089.404
Handbært fé í lok tímabils 14.003.229 10.474.935